facebook

Regulamin Sklepu Internetowego www.threewishes.pl obowiązujący od dnia 25.05.2018

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Małgorzatę Saskowską-Witan, dostępnego pod adresem: www.threewishes.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2.  Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.threewishes.pl jest firma zarejestrowana i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą:

 Three Wishes; Projekt Małgorzata Saskowska-Witan, z siedzibą w Warszawie (04-138),   ul.Pustelnicka 42,  Nr NIP: PL 113-084-40-85, Regon: 360702915 ,

Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A. 53 1910 1048 2214 9368 9836 0001

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.  Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.
5.  Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać  się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej www.threewishes.pl, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
7. Klient dokonując  Rejestracji Konta w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać  zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
II  DEFINICJE
1.  Użytkownik – osoba fizyczna, konsument,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  korzystająca z usług Sklepu.
2. Konsument -  zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego -  pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient– zarejestrowany, pełnoletni użytkownik dokonujący zakupu produktów znajdujących się w ofercie sklepu.
4.  Administrator -  podmiot udostępniający www.threewishes.pl na rzecz Użytkowników Sklepu.
5. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionych na stronie Produktów.

6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna produktów poprzez sklep internetowy.
2.   Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
3.   Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest aby przeglądarka miała włączoną obsługę JavaScript.
4.  W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5.   W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe  informacje na ten temat znajdują się  w zakładce cookies.
6.   Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta!!!

IV REJESTRACJA w www.threewishes.pl ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.threewishes.pl 

2.Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.threewishes.pl
3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
4.  Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
5.  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego a tym samym danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu a następnie dokonanie zapłaty za zamówiony towar przy użyciu przelewu tradycyjnego na wskazany numer rachunku bankowego firmy Three Wishes Małgorzata Saskowska-Witan.
6. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
7.  Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:
•  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia , dla celów należytego wykonania umowy;
•  przystąpiłem  dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

8.Sklep Internetowy  może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

9. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10.  Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
11. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać wglądu i  zmian podanych przez siebie danych. Może również w dowolnym momencie zwrócić się w formie pisemnej: mailowo na adres: sklep@threewishes.pl, lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy, z żądaniem o usunięcie swoich danych z Serwisu Sklepu.
12.  W przypadku przeglądania zawartości Sklepu rejestracja nie jest obowiązkowa.
13.  Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
- niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; podawanie fałszywych lub mylących informacji;
*naruszających  prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;
14. Użytkownik nie może dla własnych celów, a w szczególności dla celów prowadzenia działalności konkurencyjnej kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści i zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
15. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów ( brutto ) oraz koszt Dostawy.
16. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.
17. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia  Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

18.  W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 10 dni zamówienie nie zostanie opłacone, będzie ono anulowane.
19.  Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
20. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta, po tym czasie możliwy jest zwrot towaru w ustawowym czasie- 14 dni od momentu odebrania towaru przy jednoczesnym wypełnieniu formularza Zwrotu Towaru( warunek konieczny!). 

V DOSTAWA
1.  Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

 • -Firma kurierska
 • -Poczta Polska
 • -Odbiór osobisty w siedzibie Firmy

  2.  Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
 • W przypadku podania przez klienta błędnego adresu do wysyłki, Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę równą  kosztowi zwrotu towaru od klienta oraz ponownej wysyłki.  W przypadku braku zapłaty opłaty dodatkowej Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji oraz zwrotu kwoty przelanej na poczet zamówienia, pomniejszonej o wartość opłaty dodatkowej.
 •  3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
  4.  Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Użytkownika i zazwyczaj trwa 3 - 5 dni roboczych, za wyjątkiem okresów przedświątecznych , kiedy to czas dostawy może
 • wydłużyć się nawet do 14 dni.   W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
  5.  Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza, czy paczka, opakowanie i  zawartość,  jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier lub listonosz.

  VI SPOSOBY PŁATNOŚCI.

1.  Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

   - Przelewem bankowym na konto:

Three Wishes Małgorzata Saskowska-Witan, ul. Pustelnicka 42, 04-138 Warszawa

w : Deutsche Bank ,  nr rachunku: 53 1910 1048 2214 9368 9836 0001

lub

 •    - Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.

 • 2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
  4.  Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub jeśli klient wyrazi takie życzenie- faktura VAT. 

 • VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2014.827 ) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru stosowne oświadczenie. Pomocny do tego będzie "formularz zwrotu towaru" znajdujący się na stronie sklepu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem( drogą elektroniczną! lub pisemnie za pośrednictwem poczty).
  2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia  informacji o odstąpieniu od umowy.
  4. Zwracany towar  i  dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.
  5. Wraz ze zwracanym towarem  Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .
  6. Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres: Three Wishes ul. Pustelnicka 42, 04-138 Warszawa.
  7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu poniesionych kosztów  przez Konsumenta (w tym cenę towaru i koszty zwrotu towaru w kwocie najtańszej opcji przesyłki dostępnej dla tego towaru w sklepie) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
  •    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
  •    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  •    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  •    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
 • .     zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

 • VIII  RĘKOJMIA i REKLAMACJA
  1.Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową ( Rękojmia), zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.). Oznacza to, że  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od wydania rzeczy kupującemu.
  2.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową ( Rękojmi), powinny być składane w terminie możliwie najszybszym od momentu ujawnienia wady, a obowiązkowo- maksymalnie do roku po zauważeniu tejże wady, pisemnie na:
  adres email: sklep@threewishes.pl
  listownie: Three Wishes, ul. Pustelnicka 42, 04-138 Warszawa
  3.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności,  datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • natomiast REKLAMACJE obejmują zakupiony towar przez okres 12 miesięcy od daty zakupu towaru.
  4.Sklep rozpatruje wszelkie reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
  5.Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
  6.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że  wymiana jest niemożliwa (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
  7.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
  8.Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji .
  9.W przypadku uznania reklamacji,  Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

 • IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1.Administratorem danych jest Three Wishes Małgorzata Saskowska-Witan, która działa zgodnie z przepisami 
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.; t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 •   Baza danych sklepu www.threewishes.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
 • 2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom  upoważnionym  na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  i  obowiązującymi przepisami prawa.
  3.Administrator  zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
  4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza  następujące dane: imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu   (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
 • Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. 
 • Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
  5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
  6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres email: sklep@threewishes.pl, listownie: ul. Pustelnicka 42, 04-138 Warszawa.
  7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  •  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
  8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 • 9. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  10. Sklep Internetowy nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 • 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • X PRAWA AUTORSKIE

 • 1.Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
  2.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą, jego promocji lub na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego w celach innych niż wcześniej opisane- jest zabronione.
  3.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

3.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu

4.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.
5.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy: sklep@threewishes.pl
Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Sklep wypowiedzenia.
6.Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
7.Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
8. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

 • 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018