facebook

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r , Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni ( KALENDARZOWYCH) od dnia otrzymania towaru stosowne oświadczenie. Pomocny do tego będzie "formularz zwrotu towaru" znajdujący się na stronie sklepu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem( 14 dni) pisemnie za pośrednictwem poczty lub mailowo.
2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia  informacji o odstąpieniu od umowy, chyba, że strony ustalą , iż towar zostanie odebrany osobiście przez Sprzedającego.
3. Zwracany towar  i  ew. dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.
4. Wraz ze zwracanym towarem  Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .
5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres:  Małgorzata Witan ,Three Wishes ul. Chłopickiego 7/9 m.42; 04-314 Warszawa.

6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu poniesionych kosztów  przez Konsumenta (w tym cenę towaru i koszty zwrotu towaru dla najtańszej standardowej opcji przesyłki, jaka jest dostępna w sklepie) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Koszt odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ponosi Sklep (użytkownik nie ponosi kosztów) w przypadku odesłania zakupionego przedmiotu przy wybraniu najtańszej standardowej dla danego produktu opcji wysyłki, jaka jest proponowana przez Sklep. 
8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
•    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
•    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
•    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
•    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

.   zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

9.Powyższe uprawnienia nie przysługują Klientowi niemającemu statusu Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego

                                                           

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: Three Wishes Małgorzata Saskowska-Witan, ul. Pustelnicka 42, 04-138 Warszawa  

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej w dniu.............................................

Data odbioru przedmiotu/przesyłki...........................................................................................................................

Imię i Nazwisko Konsumenta.......................................................................................................................................

adres Konsumenta.........................................................................................................................................................

Nr zamówienia., Nr faktury lub paragonu( opcjonalnie-dla usprawnienia procesu zwrotu towaru).........................................................................................................................................................................

Zwracam w stanie niezmienionym produkt otrzymany od Państwa.

Podpis Konsumenta( tylko, jeśli formularz przesyłany jest pocztą).......................................................................

data......................................................